אודות הספר "נועם אלימלך"

הרבי רבי אלימלך מכונה: בעל ה'נועם אלימלך' על שם הספר שחיבר, ספר המחולק לשני חלקים:

חלק א'- פירוש על התורה.

חלק ב' – "ליקוטי שושנה" - פירוש על פסוקי התנ"ך ומאמרי חז"ל.

ספר זה מלקט את דברי התורה ושיחות ה'נועם אלימלך' על פרשיות השבוע, אשר נאמרו על ידו בדרך כלל בסעודה שלישית, שעת רעווא דרעווין, ונערכו על ידי בנו, רבי אליעזר זיע"א למחרת.

כאשר היה מניח רבי אליעזר את פרי עיבודו לפני אביו, היה הרבי רבי אלימלך מתבטא, כי אינו מאמין שדברים אלו יצאו מפיו, ובוודאי מלאכים ושרפים אמרו אותם!

במשך ימי חייו, לא הניח הרבי רבי אלימלך מליז'ענסק להדפיס את ספרו, ורק שנה לאחר פטירתו, נדפס הספר לראשונה בלבוב שבגליציה, בשנת תקמ"ח, ומאז יצא לאור בלמעלה מאלף מהדורות.

ספר ה"נועם אלימלך" מכיל סודות נשגבים וטמירים, וגדולי החסידים ייחסו לו סגולות גדולות, ומהם שהעידו כי השיגו הבנה בעומק רעיונותיו, רק בערב שבת לאחר טבילה במקווה, כרבי מנחם מענדל מרימנוב ורבי חיים מקוסוב. רבי שלמה מאוזרוב הורה לבנו להחזיק את הספר בתוך תיק הטלית והתפילין, ולא לנסוע בלעדיו. בנו של המגיד מקוז'ניץ העיד עליו שלא נכנס לקדושת השבת לפני שעיין בספר.

 

ספרם של צדיקים

חברו של ה'נועם אלימלך', רבי שניאור זלמן מלאדי, 'בעל התניא' כינה את ספרו הוא - 'ספרם של בינוניים', משום שהספר 'נועם אלימלך' הינו 'ספרם של צדיקים'.

הרבי רבי אלימלך כתב את ה'צעטיל קטן', 'הנהגות האדם', ותפילה שלפני התפילה, הכוללת בתוכה את התחינה, אשר הפכה נחלת רבים - 'אדרבה תן בליבנו, שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם... שיהא הכל נחת רוח אליך... אמן כן יהי רצון'... 

הכנסת אורחים ליזענסק, ררבי עקיבא 104 ב"ב, טל:03-6159320 פקס: 03-6159325