נר תמיד לא יכבה


נר תמיד לא יכבה

נר תמיד דולק בציון. דולק בשמן זית, ללא הפוגה, 365 ימים בשנה. בוקר וערב, יום וליל לא ישבותו.

הדלקת נר התמיד על הציון, נתקנה כבר לפני כ-170 שנה, ע"י אחד מגדולי צדיקי אותו דור, הרה"ק רבי שלמה מרדומסק זצוק"ל, בעל ה"תפארת שלמה".

מפיו של אחד מיוצאי ליזענסק, הרה"ח ר' ירחמיאל ישראל וויינריך ז"ל, נודע כי בליזענסק מקובל היה לשמור על "נר התמיד", שידלק ברציפות ובכל עת ליד הציון הקדוש. אירע פעם ושריפה גדולה פרצה בליז'ענסק, יהודי העיר תמהו על מה באה הצרה הזאת, עד שנזכרו שמזה תקופה הזניחו את קיומו של נר התמיד על הציון. כמובן שמיד חידשו את המנהג, ומאז שמרו ביתר שאת על המנהג הקדוש - "נר התמיד" של הרבי ר' אלימלך זי"ע... 

בימי ההילולא עולה האש ומתנשאת, גוברת ומלהיבה. אש קודש, שלהבתי-ה.

 

יראת הרוממות

סמוך עוד יותר לציון רק הלבבות מדברים. יראת הרוממות כובשת את הלב, לפיתה עזה בתוך-התוך, במעמקים... לגשת עד הרבי רבי אלימלך - לא דבר קל הוא... יש להיטהר קודם, לטהר את הלבבות ואת המחשבות, להתקדש...

מבחוץ עולים הדי תזמורת, וכאן - יום כיפור בשעת נעילה, הנפש מתחטאת לפני קונה.

כמה טרחות טרחו אנשים וכמה יגיעות יגעו - כדי לעמוד כאן בעת הזאת? כמה תקוות תלו וכמה היטהרו והתקדשו, ועכשיו זורמים הלבבות, זולגות העיניים, אין מילה בלשונם כי השם ידעת כולה.

כמו עבותות של אהבה מקשרות בין חסיד לבין ליז'ענסק, בין יהודי לרבי ר' אלימלך, עבותות שאי אפשר להפרידם. 

נר תמיד לא יכבה

הכנסת אורחים ליזענסק, ררבי עקיבא 104 ב"ב, טל:03-6159320 פקס: 03-6159325